t
0344 647 000
|

Nieuws

Aftrek kosten thuiswerken ook voor zzp’er?


Geplaatst op: 2024-07-24
Werkgevers kunnen hun thuiswerkend personeel voor kosten die hiermee samenhangen sinds 2022 een onbelaste vergoeding geven. In 2024 is dit € 2,35 per dag. Mocht een zzp’er voor het jaar 2018 ook al een bedrag aan thuiswerkkosten in aftrek van de winst brengen? .. Lees meer

Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit nu aanvragen


Geplaatst op: 2024-07-23
Samenwerkingsverbanden van ondernemers kunnen de nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit nu aanvragen. De SWIM is bedoeld als alternatief voor investeringen in elektrische vrachtwagens en (bestel)bussen. .. Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf


Geplaatst op: 2024-07-22
Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. .. Lees meer

Schoonmakers via platform Helpling zijn mogelijk werknemers


Geplaatst op: 2024-07-22
Schoonmakers die via het inmiddels failliete onlineplatform Helpling werkzaamheden verrichtten voor particulieren, moeten worden gezien als werknemers. Dit is de mening van de advocaat-generaal, die advies uitbrengt aan de Hoge Raad. .. Lees meer

Minder snel schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn


Geplaatst op: 2024-07-18
Bij een geschil met de Belastingdienst kunt u in bezwaar en beroep. Als de behandeling van uw bezwaar of beroep te lang duurt, kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Als er echter sprake is van een gering financieel belang, heeft u hierop geen recht. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest de omvang van dit financiële belang fors verhoogd. .. Lees meer

Laag btw-tarief voor verhuren kajuitzeiljacht


Geplaatst op: 2024-07-18
Op de verhuur van een kajuitzeiljacht dient het lage btw-tarief van 9% te worden toegepast. Er is namelijk sprake van het gelegenheid geven tot sport met gebruik van een sportaccommodatie. .. Lees meer

Aanvraag voorzieningen UWV binnenkort online in werkgeversportaal


Geplaatst op: 2024-07-17
Bij het UWV kan vanaf 22 juli 2024 een aantal voorzieningen online worden aangevraagd. Het gaat met name om voorzieningen voor werkgevers en werknemers. .. Lees meer

Rapportageverplichting inzake duurzaamheid voor grote ondernemingen


Geplaatst op: 2024-07-16
Er zijn plannen om grotere ondernemingen uitgebreider te laten rapporteren over duurzaamheid. Een algemene maatregel van bestuur en een wetsvoorstel hierover worden ingediend bij de Tweede en Eerste Kamer. .. Lees meer

Advieswijzer De CSRD, wat kan ik ermee?


Geplaatst op: 2024-07-16
De Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) verplicht grote ondernemingen om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties: niet alleen van de eigen onderneming, maar ook van hun partners in de waardeketen. Dus ook als u niet onder de CSRD-regels valt, komt u er via uw ketenpartners, leveranciers, opdrachtgevers of de bank toch mee in aanraking. Voor alle partijen een grote uitdaging, met als belangrijkste advies: begin op tijd met de eerste stappen. Bent u nog niet begonnen, dan luidt het dringende advies om nu te starten met de voorbereidingen. .. Lees meer

Controleer de definitieve berekening Wtl 2023


Geplaatst op: 2024-07-15
De Belastingdienst stuurt vóór 1 augustus 2024 de beschikkingen Wtl 2023. Hierin is de hoogte van uw recht op LIV, jeugd-LIV en/of een LKV voor het jaar 2023 opgenomen. Als u het niet eens bent met de berekening hiervan, moet u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking in bezwaar. .. Lees meer

Is door werkgever betaalde lijfrente aftrekbaar?


Geplaatst op: 2024-07-15
Als uw werknemer voldoende zogenaamde jaar- en/of reserveringsruimte heeft, zijn betaalde premies voor een lijfrente in beginsel aftrekbaar. Maar geldt dat ook als u als werkgever, de premies namens uw werknemer rechtstreeks betaalt aan de lijfrenteaanbieder? .. Lees meer

Is door werkgever te betalen immateriële schadevergoeding belast loon?


Geplaatst op: 2024-07-12
Als u ten opzichte van uw werknemers uw verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan het gevolg zijn dat u een schadevergoeding moet betalen. De vraag is of een dergelijke schadevergoeding belast is als loon? .. Lees meer

Rechter verruimt NOW-regeling voor startende horecaonderneming


Geplaatst op: 2024-07-11
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in een uitspraak bepaald dat starters eerder recht hadden op de NOW dan tot nu toe volgens de wet werd bepaald. De CRvB is van mening dat starters ten onrechte geen recht hebben gehad op NOW als ze op of na 2 februari 2020 met hun onderneming zijn gestart. .. Lees meer

De zomer inluiden met uw personeel


Geplaatst op: 2024-07-11
Met de vakantie in zicht en de zon in aantocht organiseren veel werkgevers voor hun personeel een bedrijfsuitje of gezellige bijeenkomst op kantoor. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor binnen de werkkostenregeling dit jaar? .. Lees meer

Hebben schenkingen ‘vrij van recht’ invloed op box 3?


Geplaatst op: 2024-07-10
Bij een schenking is door de ontvanger ervan schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking ‘vrij van recht’ spreken schenker en ontvanger af dat de schenker deze belasting voor zijn rekening neemt. De Belastingdienst heeft bekendgemaakt welke effecten dit kan hebben op het vermogen en dus de verschuldigde belasting in box 3. .. Lees meer

Naheffing mrb bij schorsing en OVR-tarief of vrijstelling?


Geplaatst op: 2024-07-09
Als u uw auto langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Kan dit een naheffing motorrijtuigenbelasting opleveren als het een auto betreft waarvoor u gebruikmaakt van de overgangsregeling oldtimers (OVR) of een vrijgestelde auto en u de auto tóch gebruikt? .. Lees meer

Duurdere noodzakelijke voorzieningen via uitruil loon toegestaan?


Geplaatst op: 2024-07-09
De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen is niet van toepassing in combinatie met een uitruil van brutoloon via een zogenaamde cafetariaregeling. Dit kan anders zijn als de werknemer kiest voor een duurdere uitvoering. .. Lees meer

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen


Geplaatst op: 2024-07-08
Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. .. Lees meer

Wet betaalbare huur vanaf 1 juli 2024 van kracht


Geplaatst op: 2024-07-08
Huurders kunnen vanaf 1 juli van dit jaar een beroep doen op de Wet betaalbare huur. Door deze wet wordt de huur van een woning meer in overeenstemming gebracht met de kwaliteit van de betreffende woning. Gemeenten krijgen de opdracht zich tot 1 januari 2025 voor te breiden op de handhaving van de wet en kunnen na die tijd boetes opleggen. .. Lees meer